Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Vedtægter RECOVERY BULLS Danmark

Revideret: 28. december 2018


§ 1 Navn og hjemsted

-1.1 Foreningens navn er ”RECOVERY BULLS Danmark”.

-1.2 Foreningen er en national forening med lokalforeninger rundt i Danmark.

-1.3. Foreningen har hjemsted i Esbjerg kommune.


§ 2 Formål

-2.1 Foreningens formål er at tilbyde og koordinere sociale aktiviteter og motion for socialt udsatte borgere i Danmark med henblik på at udvikle deres sociale netværk og den generelle sundhed.

-2.2 Det er endvidere foreningens formål at iværksætte forskellige sundhedsfremmende, rehabiliterings-og behandlingsprojekter, der kan støtte borgere der er eller har været berørt af misbrug, hjemløshed, psykisk sårbarhed, prostitution, fattigdom eller andre store sammensatte sociale problemer, for derigennem at forbedre levevilkårene for målgruppen, både på kort og lang sigt.

-2.3 Foreningen arbejder på at udbrede RECOVERY BULLS lokalforeninger i Danmark, og støtte disse i deres arbejde jf. Formålsparagraf.


§ 3 Midler og hæftelse

-3.1 RECOVERY BULLS´ midler hidrører fra medlemskontingenter, og kan derudover fremskaffes ved diverse bidrag, indsamlinger, arv, gaver eller anden form for indtægt.

-3.2 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue og ikke enkeltpersoner.


§ 4 Medlemskab

-4.1 Som medlemmer af foreningen optages såvel enhver myndig person som institutioner, virksomheder og foreninger. Der kan desuden tegnes sponsoraftaler med virksomheder.

-4.2 Et medlemskab berettiger til en stemme i generalforsamlingen. Medlemskab tegnes for et kalenderår ad gangen.

-4.3 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt retningslinjer og leve op til foreningens formålsbestemmelse

-4.4 Som aktivt/idrætsudøvende medlem kan optages enhver, der er fyldt 18 år og som er socialt udsat. Disse medlemmer betaler kun kontingent ved indmeldelse, og er derfra livstidsmedlemmer indtil de skriftligt til bestyrelsen melder sig ud.

-4.5 Optagelse af støttemedlemmer kan ske uanset alder. Støttemedlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

-4.6 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

-4.7 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

-4.8 I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

-4.9 En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.


§ 5 Kontingent

-5.1 Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af foreningens generalforsamling.


§ 6 Regnskab og revision

-6.1 Foreningens regnskabsår er kalender- året.

-6.2 Regnskab bilagskontrolleres af en af generalforsamlingen valgt bilagskontrollant.


§ 7 Generalforsamling

-7.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender vedrørende RECOVERY BULLS.

-7.2 Generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal.

-7.3 Til generalforsamlingen indkaldes foreningens medlemmer med en frist på mindst 3 uger.

-7.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

-7.5 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages varsel ved opslag via dagspressen eller sociale medier. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det bilagskontrollerede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

-7.6 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

-7.7 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


-Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Visioner/handlingsplan for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af bilagskontrollant

9. Eventuelt

-7.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom.

-7.9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 10 og § 11. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 8 Bestyrelse

-8.1 Foreningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Samt RECOVERY BULLS Danmarks lokalforeningers formænd.

-8.2 Bestyrelsen kan udpege medlemmer til at varetage praktiske opgaver som kasserer/regnskabsfører og sekretær/projektmedarbejder.

-8.3 De udpegede medlemmer deltager i givet fald i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

-8.4 Herudover kan bestyrelsen indkalde medlemmer til at udføre konkrete ad hoc opgaver.

-8.5 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

-8.6 Valgperiode for bestyrelsen er 2 år.

-8.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

-8.8 Bestyrelsen varetager den overordnede styring af foreningens anliggender, udarbejder retningslinjer for arbejdet i foreningen, herunder ansættelse og afskedigelse af personale, administrerer foreningens midler og varetager foreningens relationer til det offentlige.

-8.9. Brugerrepræsentation. Bestyrelsen må maksimalt have et livstidsmedlem som medlem af bestyrelsen.

-8.10. Hver lokalformand af RECOVERY BULLS Danmarks lokalforeninger, er automatisk medlem af bestyrelsen. Og skal derfor ikke vælges ind på generalforsamlingen.

-8.11. Ansatte i RECOVERY BULLS Danmark og dens lokalforeninger, kan ikke være medlem af bestyrelsen.


§ 9 Tegningsregler

-9.1 Foreningen tegnes af formanden og kasseren

-9.2 Ved enhver disposition over fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.


§ 10 Vedtægtsændringer

-10.1 Ændringer af vedtægterne kræver vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

-10.2 Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen.

-10.3.Ændring af lokalforeningernes vedtægter, der er udarbejdet af RECOVERY BULLS Danmark som standardvedtægter for samtlige af RECOVERY BULLS Danmarks lokalforeninger, kan vedtages af RECOVERY BULLS Danmarks bestyrelse, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen stemmer for forslaget.


§ 11 Opløsning af RECOVERY BULLS Danmark

-11.1 Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, hvortil foreningens medlemmer med brev og ved offentliggørelse i dagspressen indkaldes med mindst 3 ugers varsel.

-11.2 Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

-Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en eller flere foreninger, der støtter socialt udsatte i Esbjerg og omegn.

Lokalforening

0